Oddziały dwujęzyczne

 

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach od wielu lat prowadzi w klasach 7 i 8 nauczanie dwujęzyczne. Co roku do klasy 7 prowadzona jest rekrutacja zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. Wyjątek stanowią laureaci i uczniowie wyróżnienie w konkursach z języka angielskiego na szczeblu co najmniej powiatowym w bieżącym roku szkolnym. W klasach dwujęzycznych szkoła zapewnia 5 godzin języka angielskiego w tygodniu oraz dodatkowo 1 godzinę przegotowującą uczniów do egzaminu FCE. Historia i biologia nauczane są dwujęzycznie. Uczniowie uczą się języka w nowoczesnej pracowni językowej. Mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach i wydarzeniach gdzie doskonalą swój angielski w praktyce.

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. To zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. Uczeń poznaje słownictwo z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?  

Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom rozwój możliwości intelektualnych i językowych. Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa z danego przedmiotu. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą. Stosowanie języka obcego w sposób automatyczny jako narzędzia poznawczego i komunikacyjnego.

Jak w praktyce wyglądają lekcje przedmiotów nauczanych dwujęzycznie?  

Szkoła realizuje nauczania biologii i historii w języku angielski. Nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie dostosowują poziom języka do możliwości grupy. Na lekcji przeważają metody aktywizujące oraz praca w małych grupach. Nowe słowa i terminy są wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji, a następnie utrwalane.  Teksty pisane oraz inne materiały, wykorzystywane na zajęciach są dostosowywane do możliwości percepcyjnych uczniów. Nowe pojęcia są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy zarówno tradycyjnych metod (plansz, modeli) oraz możliwości jakie dają nowoczesne technologie. Uczniowie w czasie lekcji starają się jak najczęściej rozmawiać w języku obcym między sobą oraz z nauczycielem.

Jakie korzyści płyną z nauczania dwujęzycznego?

Uczeń zyskuje możliwość opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie z bogatym zasobem specjalistycznego słownictwa z wielu dziedzin wiedzy. Aby uzyskać taki cel, oferujemy naukę języka angielskiego w rozszerzonym wymiarze. Ponadto historia i biologia są częściowo nauczane w języku angielskim. Poza tym język angielski jest wykorzystywany podczas zajęć pozalekcyjnych, wspólnych zabawach, spotkania i wyjazdach integracyjnych Przełamuje też typowy dla wielu ludzi strach przed komunikowaniem się w języku obcym.

Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci do oddziału dwujęzycznego?

Uczniowie aplikujący do oddziału dwujęzycznego muszą posiadać świadectwo ukończenia klasy szóstej oraz zobowiązani są do napisania testu predyspozycji językowych.

Czy uczniowie w szkole uczą się drugiego języka?

Uczniowie uczą się od podstaw języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Jakimi cechami powinien charakteryzować się kandydat do klasy dwujęzycznej?

Posiadać szerokie zainteresowania; ma dobrą pamięć;  lubi podróże i jest ciekawym świata; jest śmiały, otwartym, łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, odznacza się tolerancją i empatią; umie pracować w grupie; jest wytrwałym w dążeniu do celu.

 

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2024 SP 35.